Odluka o prodaji šumskih drvnih sortimenata – G.J. „Trtla-Lištica“, odjel 156.

Broj:     01-214/21

Datum: 26.10.2021. godine

Temeljem članka 34. Statuta javnog poduzeća Šumsko gospodarskog društva „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar (Narodne novine HNŽ/K, 09/12, 08/17), te usvojenog Plana gospodarenja šumama za 2021. godinu za ŠGP „Srednje Neretvansko“, br. 01-01-/2021 od 05.01.2021. godine, usvojenog od strane Nadzornog odbora, Odlukom br. NO-12-3/21 od 28.05.2021. godine, direktor Društva  donosi

O d l u k u

o prodaji šumskih drvnih sortimenata

Članak 1.

Direktor Društva donosi Odluku o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju u G.J. „Trtla-Lištica“, odjel 156., u skladu s projektom reg. br. 07/21 od listopada/oktobra 2021. godine.

Prodaja će se izvršiti putem licitacije FCO na panju.

Članak 2.

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravne osobe registrirane za promet i preradu šumskih drvnih sortimenata, te ispunjavaju sljedeće uvjete:

1)  Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske obrade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2)   Da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3)  Da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabavke drveta, da avansno plaćaju šumske drvne sortimente ili da obezbijede garanciju plaćanja, da nisu dužnici privrednim društvima u šumarstvu ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Preuzeti drvni sortiment će se plaćati u roku od 5 dana od dana izdavanja računa.

– da uplate jamstvo u iznosu od 5% početne vrijednosti za LOT-ove za koji daju ponudu, na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D.    338 100 2202 841 213.

  • Ponuđači koji su dostavili zahtjeve za godišnje ugovore, nisu obvezni dostaviti uvjete iz točke 1) i 2).

Članak 3.

Nakon provedenog postupka licitacije s najpovoljnijim ponuđačem sklopit će se ugovor o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju uz obvezu kupca da uplati avans 20% od ukupne visine ponude, bez PDV-a.

                                                                   Članak 4.

Obveza kupca je da osigura izvršenje radova 400 m³ dvotjedno u cilju pravovremenog izvršenja poslova koji su predmet ove Odluke.

                                                                   Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Dostaviti:

– dosje

– a/a

                                                                                                                          Direktor

                                                                                                  Trpimir Jelić, dipl. ing.