OGLAS – Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju; G.J. „Trtla-Lištica“, odjel 156.

___________________________________________________________________________

NAZIV PONUDITELJA

ID broj: ___________________________

PDV broj: _________________________

                                                                       J.P. ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO  

                                                                „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar

                                                                          Akademika Ivana Zovke br. 15, Mostar

PONUDA

po Oglasu br. 01-214-1/21 od 26.10.2021. godine, po Izvedbenom projektu reg. br. 07/21 od listopada/oktobra 2021.

ŠUMARIJA MOSTAR
G.J. „TRTLA-LIŠTICA“
Odjel 156
SortimentKlasaKoličina (m3)Planska cijena FCO na panju (KM/m3)Ponuđena cijena bez PDV-a
Trupci bukveF, L33220
Trupci bukveI61 110
Trupci bukveII130 92
Trupci bukveIII186 68
Trupci bukveΣ410 –
ogrjevI/III51038
Ukupno 920

Na ponuđene cijene će se obračunati PDV sukladno količini po klasama drvnih sortimenata.

Ponuditelj je dužan uplatiti jamstvo u iznosu od 5% početne vrijednosti ponude na transakcijski račun Unicredit Bank: 3381002202841213.

Ponuditelj se obvezuje da će se poslovi uraditi u vremenskom roku sukladno Projektu.                                                                                                                                    

                                                                                                             P O N U D I T E LJ

                                                                                                         ______________________