Javni oglas za prijem u radni odnos

Broj: 01-230-1/21

Mostar, 23.11.2021. godine

Na temelju članka 20a. st. 1. Zakona o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. st 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), članka 34. stavak i) Statuta J. P. “Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, članaka 5.-12. a u skladu s čl. 129. Pravilnika o radu Društva, br. PDK-2-1-4-4/19 od 20.12.2019. godine, te Odluke Uprave Društva o popuni radnih mjesta i objavi oglasa za slobodna radna mjesta, br. 01-230/21 od 16.11.2021. godine, Javno poduzeće šumsko gospodarsko društvo „ŠumeHercegovačko-neretvanske“ d.o.o Mostar raspisuje

Javni oglas

za prijem u radni odnos

I

Objavljuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta:

 1. Direkcija Društva (Mostar)

a)         Stručni suradnik za iskorištavanje šuma – broj izvršitelja: 2

Opis poslova:

 • prati i primjenjuje naučna dostignuća u oblasti šumarstva,
 • priprema i razrađuje planove proizvodnje,
 • pravi plan proizvodnje na osnovu podataka dobivenih od sektora za plan i analizu,
 • osigurava pripremu i realizaciju plana sječa s Upravnicima O.J.
 • prati izvršenje operativnih planova proizvodnje društva i predlaže odgovarajuća rješenja za njihovo uspješno ostvarivanje,
 • učestvuje u komisijskim uviđajima stručnog karaktera kod donošenja rješenja o izmjeni teh. rješenja,
 • kontrolira izvođenje radova po izvedbenim  projektima,
 • učestvuje u pripremi javnih poziva za prikupljanje javnih ponuda za izvođenje radova u šumarstvu, posebno sa komisijom za javne nabavke na nivou Društva,
 • prikuplja od O.J. podatke odnosno izvedbene projekte koje je dužan predočiti komisiji za pregled i dostavlja ih nadzornom odboru za usvajanje,
 • objedinjuje planove po O.J., prati njihovo izvršenje, analizira iste po količini, kvalitetu i financijama.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Stručna sprema (VSS), šumarski ili strojarsko – drv. teh.  (MTD smjer) fakultet, najmanje 1 godina  radnog iskustva

b)        Stručni suradnik za analizu i planiranje – broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

 • Nosilac je poslova na izradi planova proizvodnje godišnjih i srednjoročnih za Društvo,         
 • radi na prikupljanju podataka i prati realizacije planova te učestvuje u njegovim izmjenama i dopunama,
 • radi na izradi analize plana poslovanja,
 • učestvuje u izradi stručnih programa iz domena poslovanja i unapređenja u okviru   Društva,
 • radi na izradi izvještaja o praćenju izvršenja proizvodnih planova,
 • prati redovno kretanje svih ostalih činilaca poslovanja (troškovi, produktivnost, ekonomičnost, i dr.),
 • radi na izradi analize i programa razvoja Društva,
 • nosilac je poslova na izradi i izmjeni normativa rada u okviru djelatnosti Društva i svih drugih poslova oko normativa,
 • praćenje korištenja drvnog fonda na području ŠPP kojim gazduje Društvo u skladu sa zakonskim propisima, te na poslovima izrade  i praćenja godišnjeg iskaza sječa i katastra,
 • rad na izradi analize i programa kao nosilac poslova iz navedene oblasti u svojstvu sa ostalim radnicima u okviru sektora,
 • prati redovno pravilnu primjenu normativa po O.J. i fazama rada i u slučaju kršenja normativa pismeno zabranjuje realizaciju isplate obračuna, a preko šefa službe upoznaje direktora poduzeća o potrebi poduzimanja određenih sankcija.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Stručna sprema (VSS), šumarski fakultet, najmanje 1 godina radnog iskustva

2.

a) primač-krojač u Šumariji Prozor-Rama – broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

 • evidentira posječene drvne mase ukoliko je uspostavljen šumski red i odgovara  za njegovo uspostavljanje u sjećinama,
 • obračunava premjerne knjige i vodi evidenciju o prisutnosti na radu,
 • poslovođi radilišta dostavlja izvještaje o posječenim bruto i neto masama i izvještaje o učincima,
 • određuje sjekačke linije, stara se o točnom rasporedu radnika u njima i o pravilnoj primjeni Pravilnika o zaštiti na radu,
 • radi i druge poslove koje mu odredi poslovođa radilišta,
 • odgovoran je poslovođi radilišta,
 • na svom čuvarskom reonu vrši čuvanje šuma, šumskih kultura i objekata (barake i putove),
 • vodi knjigu panjeva i odgovara za bespravno posječena stabla i oštećene kulture,
 • kontrolira i sprječava bespravno kretanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda u šumi i na komunikacijama,
 • vrši naplatu pašarine, kontrolira i sprječava uzurpacije, podnosi prijave za šumske štete, uzurpacije, bespravan lov i ribolov i bespravnu pašu,
 • vrši privremeno oduzimanje i pohranjivanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda,
 • vrši osmatranje šuma u cilju blagovremene dojave šumskih požara, te rukovodi gašenjem požara do dolaska poslovođe odnosno rukovodioca sekcije,
 • poslove revirnika po potrebi i dr.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Stručna sprema (SSS, IV/III), šumarska škola, najmanje 1 godina radnog iskustva

b) primač-krojač u Šumariji Jablanica – broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

 • evidentira posječene drvne mase ukoliko je uspostavljen šumski red i odgovara  za njegovo uspostavljanje u sjećinama,
 • obračunava premjerne knjige i vodi evidenciju o prisutnosti na radu,
 • poslovođi radilišta dostavlja izvještaje posječenim bruto i neto masama i izvještaje o učincima,
 • određuje sjekačke linije, stara se o točnom rasporedu radnika u njima i o pravilnoj primjeni Pravilnika o zaštiti na radu,
 • radi i druge poslove koje mu odredi poslovođa radilišta,
 • odgovoran je poslovođi radilišta,
 • vrši otpremu drvnih sortimenata sa međustovarišta,
 • evidentira otpremljene drvne sortimente,
 • poslovođi radilišta dostavlja podatke o svakodnevnoj otpremi drvnih sortimenata i stanju zaliha,
 • posebno obraća pažnju pri otpremi na klasiranju drvnih sortimenata i za isto

odgovoran poslovođi radilišta,

 • stara se o provođenju mjera zaštite na radu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Stručna sprema (SSS, IV/III), šumarska škola, najmanje 1 godina radnog iskustva

3.

Blagajnik-administrator u Šumariji Prozor-Rama – broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

 • prati oblasti materijalno financijskog poslovanja,
 • vrši sve obračune vezane za ostvarivanje prava na plaću,
 • vrši obračun svih vrsta zabrana na plaću radnika,
 • izrađuje mjesečne izvještaje o zaradama po fazama rada i izvještaje o bolovanju radnika,
 • vodi  sve zakonom ili  drugim općim aktom propisane evidencije o isplaćenim plaćama, prosjeku plaća te dostavlja radnicima propisana obavještenja kao i obavještenja koja se daju na zahtjev sudskih ili drugih organa i organizacija,
 • radi i druge poslove koje mu odrede neposredni rukovodioci,
 • odgovoran je neposrednom rukovodiocu,
 • prima službenu poštu naslovljenu na OJ. koju signira Upravitelj OJ. na daljnji postupak,
 • signiranu poštu zavodi kroz pomoćni protokol,
 • otprema faktura vodi se kroz protokol,
 • vrši otpremu sve pošte O.J.,
 • vrši obavljanje svih daktilografskih poslova na računaru,
 • prima telefonske pozive kao i najavu stranaka kod Upravitelja O.J.,
 • vodi strogo zaračunljive tiskanice, vodi njihovu evidenciju i iste izdaje na upotrebu i preuzima na pohranjivanje,
 • vodi evidenciju zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme u O.J. i koordinira sa radnikom za radne odnose svaku promjenu i sve potrebe iz te oblasti u O.J.,
 • podnosi prijave i odjave radnika kod nadležnog zdravstvenog osiguranja,
 • izrađuje odluke za godišnje odmore u O.J. sukladno Pravilniku o radu Društva,
 • uredno čuva personalnu dokumentaciju zaposlenih u O.J. i vodi pomoćni dosje radnika,
 • koordinira u radu sa pravnikom za radne odnose u obradi podataka za ostvarivanje prava radnika pri odlasku u penziju, iz oblasti dječjeg dodatka i zaštite na radu,
 • vrši čišćenje i održavanje prostorija koje su mu povjerene,
 • vrši i loženje vatre u prostorijama,
 • odnosi i donosi poštu, potpisuje povratnice i dostavnice za primljene pošiljke,
 • radi i druge poslove koje mu odredi Upravitelj O.J.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Stručna sprema (SSS, IV/III), ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 1 godina radnog iskustva

  II

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine

– da je stariji od 18 godina

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. Vlastoručno potpisanu prijavu na oglas
 2. Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 3. Ovjerenu presliku diplome ili svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje o radnom iskustvu, orginal ili ovjerenu presliku
 5. Uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa, orginal ili ovjerenu presliku)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerenu presliku)
 7. Potvrdu o prebivalištu – CIPS (datum izdavanja ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa, orginal ili ovjerenu presliku)
 8. Dokumentaciju kojom se dokazuje status osobe iz čl 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko- neretvanskoj Županiji-Kantonu, kao i osobe koja po drugim važećim zakonima ima prioritet u zapošljavanju (ukoliko imaju takav status)

Prijava na javni oglas se podnosi na obrascu koji je sastavni dio Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK/Ž. Obrazac se može preuzeti na web stranici poslodavca i ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž. Urednom prijavom smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca i koja sadrži sve podatke navedene u obrascu. Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačenih u oglasu.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu.

Za navedena radna mjesta nije predviđen probni rad. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno radno vrijeme. Pristupnik s kojim se zaključi ugovor o radu dužan je u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta, te uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo.

III

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko- neretvanskoj Županiji-Kantonu, kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uvjete radnog mjesta.

Redni brojPripadnost braniteljskoj kategorijiNaziv dokaza – dokumenta
1.Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branitelja– Uvjerenje o statusu djeteta šehida/poginulog, umrlog i nestalog branitelja – Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida/poginulog, umrlog i nestalog branitelja – Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama šehida/poginulog, umrlog i nestalog branitelja
2.Ratni vojni invalidRješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida
3.Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanjaRješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja
4.Demobilisani borciUvjerenje o učešću u Oružanim snagama
5.Dijete: a) ratnog vojnog invalida b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja c) demobilisanog borcaUvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida Rješenje o priznatom pravu na: a) invalidninu b) mjesečni novčani dodatak c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Napomena:

Uvjerenje/Potvrda poslodavca o radnom stažu mora sadržavati naziv radnog mjesta, stupanj stručne spreme potrebne za navedeno radno mjesto i vremenski period obavljanja istog. Ako se dostavlja Uvjerenje o radnom stažu iz MIO/PIO-a, potrebno je dostaviti i potvrdu o tumačenju šifre iz Uvjerenja kako bi se utvrdilo je li kandidat radio sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima za koje se traži radni staž.

IV

Kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa bit će obavješteni usmenim putem (telefonski) o datumu i vremenu održavanja pismenog testiranja i intervjua.

V

Kontakt telefon za davanje dodatnih objašnjenja – 036 356 450.

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Oglasa na Oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje i dnevnim novinama. Puni tekst Javnog oglasa biti će objavljen na internet stranici J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o Mostar.

Prijava na Oglas s traženom dokumentacijom može se dostaviti osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:

J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o Mostar, Akademika Ivana Zovke br. 15, 88000 Mostar

s naznakom: „Prijava za Javni oglas (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) – ne otvarati“

Kod prijava na više pozicija potrebno je za svaku poziciju podnijeti posebnu prijavu sa dokumentacijom. Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnositelja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena:

Kandidati čija je dokumentacija neuredna, nepotpuna i neblagovremena bit će pismenim putem obavješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti. Priložena dokumentacija neće se vraćati, osim na pismeni zahtjev kandidatima koji su istu dostavili u originalu.

                                                                                   Direktor

Trpimir Jelić, dipl. ing.

OBRAZAC

ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU NA JAVNI OGLAS OBJAVLJEN SUKLADNO S UREDBOM O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U HERCEGOVAČKO  –  NERETVANSKOJ ŽUPANIJI – KANTONU

Podaci o kandidatu:

Prezime:
Ime:
Očevo ime:
Djevojačko
prezime:
Spol:
Muški
Ženski
Datum rođenja:
Mjesto rođenja:
Adresa stanovanja:

Broj telefona:
Broj mobitela:
E-mail adresa:

Napomena: Kontakt informacije će biti korištene za daljnju komunikaciju s Vama. Molimo pažljivo popunite navedena polja.

 1. Podaci o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje:
Naziv radnog mjesta:  Poslodavac:    

2. Obrazovanje (kronološki popuniti počevši od posljednje pohađane obrazovne ustanove pa nazad):

Naziv i sjedište obrazovne ustanovePeriod pohađanjaStupanj stručne spremeStečeno zvanje
      
      
      
      
 • Radno iskustvo (počevši od Vašeg sadašnjeg ili posljednjeg radnog mjesta, navedite idući unazad, svako radno mjesto na kojem ste radili. Za svako od njih koristite zasebnu rubriku):
1.Naziv i sjedište poslodavca:  
Od (mjesec, godina):Do (mjesec, godina):Točan naziv vašeg radnog mjesta
     
Opis radnih dužnosti:    
2.Naziv i sjedište poslodavca:  
Od (mjesec, godina):Do (mjesec, godina):Točan naziv vašeg radnog mjesta
     
Opis radnih dužnosti:    
3.Naziv i sjedište poslodavca:  
Od (mjesec, godina):Do (mjesec, godina):Točan naziv vašeg radnog mjesta
     
Opis radnih dužnosti:    
4.Naziv i sjedište poslodavca:  
Od (mjesec, godina):Do (mjesec, godina):Točan naziv vašeg radnog mjesta
     
Opis radnih dužnosti:    
5.Naziv i sjedište poslodavca:  
Od (mjesec, godina):Do (mjesec, godina):Točan naziv vašeg radnog mjesta
     
Opis radnih dužnosti:  
6.Naziv i sjedište poslodavca:  
Od (mjesec, godina):Do (mjesec, godina):Točan naziv vašeg radnog mjesta
     
Opis radnih dužnosti:    
 • Izjave o točnosti podataka:
Pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem: Da su svi moji odgovori na gore navedena pitanja, kao i ova izjava, istiniti, potpuni i točni;Da sam svjetan/na posljedica davanja netočnih i neistinitih podataka u prijavi.  
Datum:                Jedinstveni matični broj:                        

Potpis:

                                                                                                                     ______________________

Uputa: Molimo da na svako pitanje odgovorite jasno i u potpunosti. Pažljivo pročitajte i odgovorite na pitanja.