OGLAS – Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju; G.J. „Gornja Rama“, odjel 75.

Broj:     01-93-2/22

Datum: 23.03.2022. godine

Temeljem čl. 34. Statuta Javnog poduzeća Šumsko gospodarskog društva „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar (“Narodne novine HNŽ/K”, br. 09/12, 08/17), čl. 3., čl. 4. i čl. 6. Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH („Službene novine FBiH“, br. 52/09 i 25/10), čl. 18., čl. 22. i čl. 25. Pravilnika o prodaji šumskih drvnih sortimenata Društva, br. 01-38/22 od 09.02.2022. godine, Plana gospodarenja šumama za 2022. godinu za ŠGP „Srednje Neretvansko“, br. NO-21-2-3/22 od 16.03.2022. godine, usvojenog od Nadzornog odbora Društva, te na temelju Odluke Uprave Društva, br. 01-93/22 od 23.03.2022. godine, a u skladu s projektom reg. br. 01/22 od 09.03.2022., Povjerenstvo za licitaciju-prodaju na panju

O G L A Š A V A

Prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije na panju

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 07.04.2022. godine (četvrtak).

2. Predmet licitacije:

Predmet licitacije su šumski drvni sortimenti-na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Lot 1; Šumarija Prozor-Rama, G.J. „Gornja Rama“, odjel 75.

SORTIMENTKLASAm3CIJENA KM/m3UKUPNO KM
Trupci jeleI96,67159,75 15.443
Trupci jeleII200,82131,75 26.458
Trupci jeleIII76,34 112,758.607
     
TT stubovi   
Rudno47,9958,00 2.783
Celuloza76,4944,75 3.423
Ogrijev bukva   0
UKUPNO:498,3156.714

Napomena: Cijene se nude po sortimentnom napadu i ponuditelji su dužni dati cijenu za sve vrste drveta i za svaki od ponuđenih šumskih drvnih sortimenata unutar lota. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu, a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Napomena: prosječna cijena služi samo u svrhu vrjednovanja ponuditelja unutar istog lota.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske obrade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

b)  Da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

c) Da nisu u sudskom sporu sa prodavačem u vezi isporuke/nabavke drveta, da avansno plaćaju šumske drvne sortimente ili da obezbijede garanciju plaćanja, da nisu dužnici privrednim društvima u šumarstvu ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

d) Da uplate jamstvo u iznosu od 5% početne vrijednosti za lotove za koje daju ponudu, na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 100 2202 841 213 (priložiti dokaz o uplati jamstva).

Ponuđači su obvezni dostaviti i original ili ovjerenu presliku aktualnog izvoda iz sudskog registra.

* Ponuđači koji su dostavili zahtjeve za godišnje ugovore za tekuću godinu, nisu obvezni dostaviti uvjete iz točke a) i b).

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održati će se 07.04.2022. godine u 10 sati, u prostorijama Direkcije J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar.

Za više detalja možete se obratiti kontakt osobi na broj telefona: 036 356 456; kontakt osoba – Davorka Prce, dipl. ing. šum.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tenderska dokumentacija može se preuzeti na službenoj stranici društva www.sumehnzk.com, ili putem e-maila, na zahtjev.

Preslike traženih dokumenata iz točke 3. moraju biti ovjerene. Kupci mogu i neke od traženih dokumenata dostaviti u originalu, pri čemu ih Društvo zadržava, te se isti neće vraćati kupcima.

Ponuditelji su obvezni dostaviti ovjerene obrasce izjave da kandidat nije dužnik privrednim društvima u šumarstvu i izjave da kandidat nije u sudskom sporu sa poduzećem.

5. Dostava ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj (neprovidnoj) kuverti na kojoj treba na poleđini napisati naziv ponuđača sa naznakom „Ponuda za licitaciju – NE OTVARAJ“ u J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“d.o.o. Mostar, Akademika Ivana Zovke br. 15, 88 000 Mostar, do 07.04.2022. u 09:45 sati. Kupci mogu izvršiti uvid u projekt svaki radni dan od 9h do 14h u Direkciji Društva.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda vršiti će se javno, u prostorijama Društva, na adresi Akademika Ivana Zovke br. 15 u Mostaru.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

– Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar lota.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem zaključiti će se ugovor o kupoprodaji šumskih drvnih sortimenata. Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza šumskih drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu, kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenje i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati izvođača radova koji posjeduje kvalifikacijske sposobnosti za izvođenje radova (sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata).

Preuzeti šumski drvni sortimenti će se plaćati u roku od 5 dana od dana izdavanja računa.

Ugovorne strane će prilikom zaključivanja ugovora definirati rokove početka i završetka usluga sječe, izrade i izvoza šumskih drvnih sortimenata, kao i dinamiku, kako usluga sječe, tako i preuzimanja šumskih drvnih sortimenata.

Kupac se obvezuje da će voditi računa o šumskom redu. Ponuđač koji bude izabran dužan je uplatiti avans od 20% od iznosa ugovora, sukladno ugovorenoj količini.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine šumskih drvnih sortimenata u rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po gore navedenim kriterijima.

9. Pouka o pravnom lijeku Sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor direkoru Društva na nepravilnosti u vezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Boris Boras, mag. iur.