NAKON 11 GODINA JP ŠGD „ŠUME HERCEGOVAČKO-NEETVANSKE“ D.O.O. MOSTAR DOČEKALE PRAVDU

Nakon 11 godina Kantonalni sud u Sarajevu donio konačnu i obavezujuću presudu nakon intervencije Ustavnog suda Odlukom o dopustivosti i meritimu u predmetu broj AP- 3014/21 u korist apelanta J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu Društvo) gdje poništava mjeru zabrane sječe stabala i upravljanja državnim šumama, te se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da apelantu naknadi nematerijalnu štetu zbog nedonošenja odluke u razumnom roku. Federalna uprava za inspekcijske poslove je riješenjem od 6.10.2011. godine izrekla upravnu mjeru zabrane sječe stabala i privremene obustave upravljanja državnim šumama. Apelant (Društvo) je izjavilo žalbu protiv tog rješenja. Ministarstvo je donosilo rješenje (2011; 2015; 2020.) gdje su dva puta odbijali žalbu Društva. Nakon 11 godina uz intervenciju Ustavnog suda konačno Kantonalni sud donio presudu u korist JP ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar.

U prilogu možete pročitati detalje ovih presuda.

Prilog