O nama


Puni naziv Društva: Javno poduzeće Šumsko-gospodarsko društvo “Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar

Javno preduzeće Šumsko-privredno društvo „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar

Skraćeni naziv Društva: J.P. „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar

Sjedište Društva je u Mostaru, na adresi ulica Akademika Ivana Zovke br. 15.

Direkcija Društva se sastoji od Ureda direktora i temeljnih organizacijskih jedinica – sektora.


Sektori u Direkciji Društva su:

 • Sektor za pravne i kadrovske poslove
 • Sektor za ekonomsko financijske i komercijalne poslove
 • Sektor za razvoj, plan i analizu, uređivanje, drvni fond i edukaciju
 • Sektor za uzgajanje šuma, sjemeničko rasadnu proizvodnju, integralnu zaštitu šuma i ekologiju
 • Sektor za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam

U sklopu Društva su poslovne jedinice:

a) Šumarija Mostar
b) Šumarija Prozor-Rama
c) Šumarija Čapljina
d) Šumarija Jablanica
e) Šumarija Konjic
f) Šumarija Čitluk

Poslovne jedinice društva-šumarije obavljaju sljedeće aktivnosti u granicama općina HNŽ-K za koje su formirane:

a) Uzgoj i zaštita šuma
b) Iskorištavanje i promet svim produktima šuma i šumskog zemljišta
c) Izgradnja i održavanje šumskih komunikacija i objekata
d) Zaštita, održavanje šumskih komunikacija i objekata
e) Upravljanje zaštićenim područjima i šumama u šumskim zemljištem posebne namjene
f) Projektiranje u šumarstvu
g) Sjemenarstvo
h) Rasadnička proizvodnja
i) Hortikultura
j) Ekologija
k) Lov i ribolov
l) Turizam u šumarstvu

KontaktAdresa: Akademika Ivana Zovke 15, 88000 Mostar

Telefon: +387 36 319 635

Faks: +387 36 356 455

Identifikacijski broj: 4227523750002

Br. u registru PDV-a: 227523750002

Unicredit Bank: 3381002202841213Misija, vizija, ciljevi


J.P. Šumsko gospodarsko društvo “Šume Hercegovačko neretvanske“ d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu Društvo) je osnovano Odlukom Skupštine Hercegovačko neretvanske županije/kantona na sjednici Skupštine održanoj 21. lipnja 2005. godine („Narodne novine Hercegovačko – neretvanske županije/kantona“, broj: 05/05, 6/05 i 11/08), sukladno nadležnostima Skupštine kantona iz članka 39. Ustava Hercegovačko neretvanskog kantona/županije („Narodne novine Hercegovačke – neretvanske županije/kantona“, broj: 2/98, 4/00 i 7/04), Zakona o šumama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 20/02, 29/03 i 37/04), i Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 8/05).

Na temelju Odluke o osnivanju Društva, izvršena je registracija Društva kod nadležnog suda u Mostaru (Rješenje suda o registraciji Društva broj: Tt-O-909/06 od 11.01.2007. godine), kao i upis v.d. Direktora (Rješenje suda o upisu v.d. Direktora broj: 1-11897 od 11.01.2007. godine).
Skupština Hercegovačko neretvanske županije kantona je navedenom Odlukom o osnivanju J.P. „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar utvrdila da se društvo osniva radi ostvarivanja posebnog gospodarskog interesa u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu, objedinjavanja i koordiniranja poslova od zajedničkog interesa u oblasti šumarstva na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, te nabraja sljedeće djelatnosti koje isključivo Društvo obavlja u HNK/Ž:

 • Uzgoj šuma i zaštita te ostale djelatnosti u šumarstvu
 • Sječa drva (iskorištavanje šuma)
 • Šumske usluge
 • Trgovina na veliko drvetom
 • Donošenje šumsko-gospodarskih osnova
 • Izrada projekata za izvođenje
 • Održavanje i izgradnja šumske infrastrukture
 • Promet šumskih drvnih sortimenata
 • Provođenje programa i plana jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma
 • Provođenje mjera integralne zaštite šuma
 • Proizvodnja i promet šumskog sjemena te šumskog i ukrasnog sadnog materijala
 • Izvršenje planova iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda
 • Realizacija planova razvoja šumarstva i mjera racionaliziranja u šumarstvu
 • Zaštita i unapređenje čovjekove okoline
 • Eksploatacija kamena, pijeska, šljunka i humusa
 • Sve ekonomske odgovornosti, koristi, zadaci i odluke
 • Ostali poslovi koje ugovorom ustupaju tijela uprave i vlasti u Federaciji BiH u oblasti šumarstva i lovstvaDjelatnosti društva u vanjskotrgovinskom prometu su:

 • Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti
 • Prijevoz robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu