Obavijest o odabiru ponuđača – prodaja na panju; prodaja šumskih drvnih sortimenata u G.J. Ljubuša-Vran, odjel 98. a i 98. b

JAVNO PODUZEĆE ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO „ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE“  D.O.O  MOSTAR                                                                            

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO „ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE“ D.O.O MOSTAR                                                                                                                                                            

Id: 4227523750002                                                                                                        

Akademika Ivana Zovke br. 15,  88 000  Mostar

PDV: 227523750002                                                                                                                                                               

tel: 036 319 635, 356 450   fax: 036 356 455

Račun Unicredit Bank: 3381002202841213

Broj:     01-88-5-1/21

Datum: 07.07.2021. godine

                                                                           „PETRIČEVIĆ“ d.o.o. Prozor

PREDMET: Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuđača/kupca

Obavještavamo Vas da je J.P.  ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, za najpovoljnijeg ponuđača/kupca u postupku putem javnog oglasa za dostavu ponuda za licitaciju-prodaju na panju, za prodaju drvnih šumskih proizvoda u G.J. Ljubuša-Vran, odjel 98. a i 98. b, izabrao:

„PETRIČEVIĆ“ d.o.o. Prozor

Ponuđač/kupac je izabran jer je ponudio prihvatljivu cijenu ponude u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumetacije.

            Istovremeno se zahvaljujemo na učešću i nadamo se da ćete i ubuduće sudjelovati u tenderima J.P. ŠGD “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, a koji se odnose na vaš djelokrug rada.

S poštovanjem,

Dostaviti:                                                                                                                    Direktor

  • naslovu                                                                             
  • dosjeu                                                                       _____________________

a/a                                                                               Trpimir Jelić, dipl. ing.