Odluka o prodaji šumskih drvnih sortimenata – G.J. „Trtla-Lištica“, odjel 151.

JAVNO PODUZEĆE ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO „ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE“  D.O.O  MOSTAR                                                                            

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO „ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE“ D.O.O MOSTAR                                                                                                                                                            

Id: 4227523750002                                                                                                        

Akademika Ivana Zovke br. 15,  88 000  Mostar

PDV: 227523750002                                                                                                                                                               

tel: 036 319 635, 356 450   fax: 036 356 455

Račun Unicredit Bank: 3381002202841213

Broj:  01-184/21

Datum: 21.09.2021. godine

Temeljem članka 34. Statuta javnog poduzeća Šumsko gospodarskog društva „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar (Narodne novine HNŽ/K, 09/12, 08/17), te usvojenog Plana gospodarenja šumama za 2021. godinu za ŠGP „Srednje Neretvansko“, br. 01-01-/2021 od 05.01.2021. godine, usvojenog od strane Nadzornog odbora, Odlukom br. NO-12-3/21 od 28.05.2021. godine, direktor Društva  d o n o s i :

O d l u k u

o prodaji drvnih šumskih proizvoda

Članak 1.

Direktor Društva donosi Odluku o prodaji drvnih šumskih proizvoda na panju (dubeća stabla) u G.J. „Trtla-Lištica“, odjel 151., u skladu s projektom reg. br. 04/21 od rujna/septembra 2021. godine.

Prodaja će se izvršiti putem licitacije FCO na panju.

Članak 2.

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravne osobe registrirane za promet i preradu drvnih šumskih sortimenata, koje su do dana objavljivanja obavijesti dostavili zahtjev za dodjelu sirovine za 2021., te ispunjavaju sljedeće uvjete:

1)  Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta, polufinalne, finalne i kemijske obrade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2)   Da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3)  Da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društva, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Preuzeti drvni sortiment će se plaćati u roku od 5 dana od dana izdavanja računa.

– da uplate jamstvo u iznosu od 5% početne vrijednosti za LOT-ove za koji daju ponudu, na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D.    338 100 2202 841 213.

  • Ponuđači koji su dostavili zahtjeve za godišnje ugovore, nisu obvezni dostaviti uvjete iz točke 1) i 2).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Dostaviti:

– dosje

– a/a

Direktor

                                        _______________________

Trpimir Jelić, dipl. ing.