Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuđača – šumarske pločice

Broj:     01-198-2-1/21

Datum: 02.11.2021. godine

                                                                                   „MIKRON“ d.o.o. Konjic

Predmet: Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještavamo Vas da je J.P.  “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, za najpovoljnijeg ponuđača u postupku putem izravnog poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku: šumarske pločice, izabrao:

„MIKRON“ d.o.o. Konjic

Ponuđač je izabran jer je ponudio prihvatljivu cijenu ponude u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

            Istovremeno se zahvaljujemo na učešću i nadamo se da ćete i ubuduće sudjelovati u postupcima javne nabavke J.P.  “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, a koje se odnose na vaš djelokrug rada.

             S poštovanjem,

Prilog:  – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

Dostaviti:                                                                                                                      

  • naslovu                                                         
  • dosjeu                                                                         
  • a/a                                                                                       

Direktor

                                                                                                  Trpimir Jelić, dipl. ing.