SANACIJA VJETROIZVALA U ŠUMARIJI MOSTAR „G.J. TRTLA-LIŠTICA“

Članovi Društva trenutno rade na sanaciji vjetroizvala u G.J. „Trtla-Lištica“ na površini od 0,7 hektara, gdje su sva drveća pod utjecajem jakog djelovanja vjetra i oluje prelomljena i izvaljena. Sve su češće pojave ekstremnih vremenskih utjecaja u šumi kao vjetroizvale i vjetrolomi. Kao posljedica takvih utjecaja nastaju promjene koje mogu negativno djelovati na životinje i biljke, također njihovo negativno djelovanje vidi se i u utjecaju na biološku raznolikost te na šumsko i lovno gospodarstvo.

U odjelu se desila oluja koja je nanijela velike štete sastojini bukve jer su uglavnom stabla bila približno iste dobne strukture (sječe nisu vršene preko 40 godina), sa veoma plitkim korijenom na crnicama i plitkom tlu do srednje dubokom smeđem vapnenačkom tlu. Stradalo je ukupno 461,39 m³ bruto mase, što je 392,14 m³ neto mase.

Potrebno je izvršiti sanitarnu sječu ovih stabala jer šumski otpad je osnovica za masovan razvoj kukaca i gljiva, a povećana je i opasnost od požara. U takvom slučaju važna je uspostava šumskog reda. Na takav način moguće je pravovremeno reagirati te spriječiti, onemogućiti ili ublažiti štete koje nastaju kao posljedica ekscesnih i katastrofalnih pojava.

Nakon sanacije područja planirano je pošumljavanje lokaliteta naredne godine.

Foto izvor: Šumsko-gospodarsko društvo “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar